Metoda porównawcza (wartości rynkowej)

Metody porównawcze (wartości rynkowej), obok metod dochodowych są najczęściej wykorzystywanymi metodami w procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa. Generalną ideą tych metod jest porównanie firmy podlegającej wycenie do podobnej firmy (pod względem zakresu działalności, specyfiki, branży, itp.), wykorzystując w tym celu dostępne wskaźniki i mnożniki cenowe (informacje pochodzące z Giełdy Papierów Wartościowych) oraz dane na temat zawartych transakcji kupna-sprzedaży na rynku prywatnym (o ile transakcje takie miały miejsce a informacje o nich są publicznie dostępne). Dzięki szerokiej dostępności do standaryzowanej informacji i łatwości zastosowania, metody te są bardzo popularne wśród ekspertów oraz instytucje zajmujące się wyceną przedsiębiorstwa. Jednym z atutów, które przemawiają za stosowaniem tej wyceny jest jej weryfikowalność przez rynek. Warunkiem stosowania ww. metody jest istnienie rozwiniętego rynku kapitałowego i rynku obrotu przedsiębiorstwami oraz ich majątkiem.

Metody porównawcze bazują na danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw tj.: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.  Najczęściej stosowanymi do wyceny wskaźnikami są: P/E (cena do zysku netto), P/BV (cena do wartości księgowej), EV/S (wartość przedsiębiorstwa do przychodów netto ze sprzedaży), EV/EBIT (wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego) czy EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). Wskaźniki te oddają w sposób zintegrowany zyskowność Spółki na jej poszczególnych poziomach generowanego zysku, poziom sprzedaży, skalę zrealizowanych inwestycji, poziom posiadanego zadłużenia netto, stabilność finansową firmy, etc.

Obok metody dochodowej DCF, metoda mnożników rynkowych jest jedną z najczęściej stosowanych przez analityków domów maklerskich metod do wyceny wartości kapitałów własnych Spółek biorących udział w procesie „wejścia” na Giełdę Papierów Wartościowych jak również w celu wydania rekomendacji ceny akcji spółek notowanych już na GPW.

... powrót do Wyceny, biznesplany

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information