Metoda DCF (Discounted Cash Flow)

Metoda DCF jest jedną z popularniejszych metod dochodowych stosowana z powodzeniem na całym świecie. O ile większość metod bazujące na statycznych danych finansowych (księgowych), o tyle metoda DCF umożliwia spojrzenie na przedsiębiorstwo od strony możliwości generowania przez nie wolnych strumieni pieniężnych. Dzięki zastosowaniu tej metody inwestor nie otrzymuje informacji jakiego rzędu zyski generuje przedsiębiorstwo, które jak pokazuje praktyka, często są „zyskami papierowymi”, natomiast posiada wiedzę jakiej wielkości środków pieniężnych może się spodziewać w prognozowanym okresie. Metoda DCF oparta jest na wolnych przepływach pieniężnych – FCF (Free Cash Flow). FCF jest wolnym strumieniem pieniężnym, którego wielkość pomniejszana (korygowana) jest o inwestycje niezbędne do podtrzymania prowadzonej działalności, zmiany w kapitale obrotowym netto oraz o obciążenia fiskalne. Podstawą do dokonania wyceny przy użyciu DCF jest biznesplan Spółki zawierający prognozy finansowe obejmujące okres od 5 do10 lat.

Metoda ta cieszy się szerokim zastosowaniem na całym świecie przez największe firmy audytorskie i konsultingowe.  Metoda ta jest jedną z metod wykorzystywanych przez analityków domów maklerskich dokonujących wyceny Spółek uczestniczących w procesie „wejścia” na Giełdę Papierów Wartościowych jak również w celu wydania rekomendacji ceny akcji spółek notowanych już na GPW.   

Zakres prac przy wycenie tą metodą obejmuje:

  • Analizę i ewentualną weryfikację prognoz finansowych Spółki (biznes planu) pod kątem spójności modelu finansowego, kluczowych założeń biznes planu (założeń w zakresie planowanych inwestycji, zapotrzebowania na finansowanie dłużne, prognozowanych marż, wielkości kapitału obrotowego, planowanych wzrostów przychodów, itp.),  
  • Wyliczenie w okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych wygenerowanych przez przedsiębiorstwo (Free Cash Flow to the Firm),
  • Obliczenie stopy dyskonta (kosztu kapitału własnego, WACC),
  • Analizę czynników rynkowych, które mogłyby mieć wpływ na ostateczną wartość przedsiębiorstwa,
  • Wyliczenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa i kapitałów własnych;
  • Analizę wrażliwości wyceny pod kątem głównych parametrów wyceny,
  • Przygotowanie raportu z wyceny.

... powrót do Wyceny, biznesplany

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information