Oferta świadczenia usług Controllingu zewnętrznego

W ramach usługi outsourcingu controllingu finansowego dokonujemy analizy działalności przedsiębiorstwa i identyfikacji kluczowych procesów w przedsiębiorstwie oraz ich mierników a następnie przygotowujemy comiesięczne raporty controllingowe dla zarządzających.

Proponowana przez nas usługa controllingu finansowego obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie rocznych budżetów finansowych i planów operacyjnych,
  • przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych oraz raportów z realizacji budżetu,
  • śledzenie kluczowych mierników działalności operacyjnej (analiza wskaźnikowa),
  • przygotowywanie comiesięcznych prognoz wyników (w wersji zarządczej) i planowanego poziomu gotówki (cash flow), z uwzględnieniem planowanych inwestycji,
  • przygotowanie comiesięcznych raportów analitycznych dotyczących wykonania budżetu i odchyleń od realizacji budżetu oraz ich wpływu na sytuację ekonomiczną i gotówkową przedsiębiorstwa. Zidentyfikowane odchylenia realizacji od przyjętego budżetu powinny być traktowane jako system alarmowy. Na podstawie wykrytych odchyleń zarząd powinien poczynić akcje korygujące, aby osiągnąć ustalone wcześniej cele przedsiębiorstwa lub też je odpowiednio skorygować.

Szczegółowy zakres oferty świadczenia usług controllingu finansowego zależy od skali działalności przedsiębiorstwa, stopnia złożoności prowadzonych operacji oraz analizy jego potrzeb. Dzięki usłudze controllingu finansowego, przedsiębiorstwo może lepiej kontrolować swoją działalność oraz koszty, doskonalić wewnętrzną organizację, planować dalszy rozwój oraz uniknąć wielu zagrożeń w jego funkcjonowaniu. 

Schemat usługi outsourcingu controllingu finansowego

Współpraca w ramach controllingu rozpoczyna się od zapoznania z przedsiębiorstwem i rozpoznaniem jego sytuacji operacyjnej, organizacyjnej i rynkowej. W efekcie rozpoznania sytuacji przedsiębiorstwa proponujemy działania, które pozwolą na wdrożenie procedur controllingowych, szczególnie po stronie organizacyjnej i księgowej. Przygotowujemy projekt systemu controllingu, który zależy od specyfiki każdego przedsiębiorstwa.

W następnym kroku następuje przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa na najbliższy rok finansowy. Z reguły dla przedsiębiorstw rokiem finansowym jest rok kalendarzowy. W takiej sytuacji przygotowanie budżetu na następny rok następuje w ostatnim kwartale roku poprzedniego. W zależności od bieżącej sytuacji możliwe jest też przygotowanie budżetów na inne okresy niż rok finansowy lub też budżetów cząstkowych dla poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Budżet przedsiębiorstwa to nie tylko prognoza sprawozdań finansowych. Budżet identyfikuje podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa, opisuje je w kategoriach organizacyjnych, operacyjnych i finansowych oraz określa planowane działania i ich rezultaty na wszystkich płaszczyznach. Budżet jest przygotowywany we współpracy z zarządem oraz kluczowymi pracownikami. Jest to proces iteracyjny. Ostatecznie budżet jest zatwierdzany przez zarząd.

W trakcie roku finansowego następuje realizacja budżetu. Co miesiąc, po otrzymaniu danych księgowych z przedsiębiorstwa, analizujemy zrealizowane wyniki i porównujemy z zatwierdzonym budżetem. Na tej podstawie przygotowujemy comiesięczne raporty controllingowe dla zarządu, gdzie zamieszczamy bieżące sprawozdania finansowe (w wersji zarządczej) oraz ich prognozy, analizujemy zaobserwowane odchylenia i prognozujemy ich wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Zarząd, posiadając informacje o odchyleniach od budżetu i ich potencjalnym wpływie na przedsiębiorstwo, ocenia ich istotność dla przedsiębiorstwa i podejmuje działania, które mają na celu przywrócenie planowanej ścieżki rozwoju.

... powrót do Controlling

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information